Bestuurders In Control

Bestuurders van organisaties krijgen in toenemende mate te maken met bedreigingen van buiten, maar ook van binnen hun organisatie. Het imago van hun organisatie staat op het spel. De nieuwe wetgeving is heel helder over de aansprakelijkheid van bestuurders en de geïntroduceerde boetes zijn aanzienlijk. 

Het is dus zaak dat een bestuurder precies weet hoe erg zijn organisatie eraan toe is. Hij moet hierop de juiste respons formuleren en maatregelen implementeren. Bottomline moet hij aantonen dat hij in regie is! Het gaat hier om meer dan (systeem) technische maatregelen. 

Het samenspel van organisatorische en bedrijfsproces maatregelen moeten hand in hand gaan met de menselijke aspecten en systeemtechnische aanpassingen. Bij veel organisaties is het puur een IT aangelegenheid en lopen de kosten snel uit de hand, zonder dat er daadwerkelijke verbeteringen zichtbaar worden.

In regie met IAM4U2

Alle organisaties worden geconfronteerd met de noodzaak identiteitsmanagement om de toegang tot systemen, gebouwen en informatie goed te regelen. Ook in het kader van cyber security is identiteits- en toegangsbeheer (IAM) essentieel. Het autorisatie proces moet volledig ingericht en werkend zijn. Die noodzaak is per 1 januari 2016 nog groter geworden omdat een organisatie – en haar bestuurders – aansprakelijk zijn gesteld voor datalekken. De straffen die hiervoor kunnen worden opgelegd zijn fors hoger dan voorheen.

Wij hebben te vaak gezien dat dit als een technisch vraagstuk wordt benaderd met als consequentie dat medewerkers zich niet voldoende bewust zijn van de risico’s. De problematiek wordt niet structureel aangepakt. Bij IAM gaat regie over het verbinden en voortdurend afstemmen van drie 

Mensen

De vaste en tijdelijke medewerkers, de manier waarop zij met elkaar samen werken, de communicatie en hun gedrag. Verandertrajecten in organisaties blijken vaak op dit punt veel problemen te hebben. Met onze ervaring kunnen we uw effectiviteit vergroten. 

Processen

De uitvoering van de verschillende processen in een organisatie. Vooral de aansluiting tussen afdelingen of divisies is vaak een lastig punt maar cruciaal voor de kwaliteit van bedrijfsvoering. 

Systemen

Het systeemlandschap van organisaties verandert voortdurend en wordt steeds complexer door gebruik van verschillende apparaten van vaste pc's tot Ipads en mobiele telefoons. De ontwikkelingen zoals Cloud computing en ‘Bring Your Own Device’ (BYOD) leiden tot nieuwe uitdagingen. En als dat nog niet genoeg is komt op korte termijn het ‘Internet of Things’ (iot) op ons af. 

Expertise

IAM4U2 heeft de expertise en ervaring om uw organisatie op al deze facetten te ondersteunen. Dat kan in verschillende rollen: als programmamanager maar ook als adviseur van de interne programmamanager, als strategisch adviseur of als implementatiespecialist voor de organisatie. Veel van deze rollen en de ‘technische implementatie’ laten wij graag over aan uw vaste leveranciers. Wij ondersteunen u bij selectie en contractering van nieuwe leveranciers als dat nodig mocht zijn. Dat betekent dat u zelf keuzes maakt, prioriteiten stelt en ervoor zorgt dat de gewenste resultaten en effecten worden behaald. In alle gevallen blijft de kern: een brede, geïntegreerde aanpak die is toegesneden op uw organisatie en uw situatie. 

IAM4U2 zorgt ervoor dat u de regie heeft op het totale traject. Zodat u kunt blijven doen waar u voor aangesteld was: uw toko runnen.   

 

De voordelen van deze aanpak ziet u terug op meer terreinen: 
- Aanzienlijke verlaging van de risico’s van veiligheidsincidenten door de toegang tot data, systemen en (delen van) gebouwen goed en centraal te regelen;
- Kortere doorlooptijden voor het checken van identiteit, het toelaten van nieuwe permanente of tijdelijke medewerkers en vooral: het direct afsluiten van toegang tot systemen, informatie en gebouwen bij beëindiging van contracten
- Minder kosten en inspanningen voor het doorlopen van dergelijke processen. 
- Gedrag van medewerkers dat past bij de organisatie.
- Betere samenwerking waardoor een betere productiviteit bereikt wordt en de medewerkers gemotiveerder aan de slag gaan.

Met een Quick Scan brengen wij in een paar weken uw situatie in kaart. Deze aanpak is gestandaardiseerd zodat wij u ook snel kunnen adviseren over het aanpakken van de meest urgente en grootste knelpunten. In de scan zit ook een benchmark. U weet dan hoe "erg" uw organisatie er aan toe is.

Lees onze Aanpak

Het is belangrijk dat u zelf richting geeft en prioriteiten stelt, afhankelijk van uw organisatie, de diensten en producten die u levert, het gebruik van persoonsgegevens, en natuurlijk het bestaande beleid. 

De urgentie om in actie te komen is groot. Een plan is noodzakelijk om aan alle betrokkenen duidelijk te maken wat er moet gebeuren en wat er wordt verwacht.  
In dat plan komen de elementen processen, systemen en mensen samen in één geïntegreerde aanpak. Onze aanpak is deels Agile. Iedere 3 tot 4 maanden leveren we een deel op, steeds bijstuurbaar en flexibel.

Implementatie houdt in dat op basis van de visie de gewenste situatie wordt uitgewerkt en planmatig gerealiseerd. Zoals gezegd, 

De ultieme uitdaging bij elke verandering is: ervoor zorgen dat het gewenste gedrag en de verbeteringen worden vastgehouden. Het is dus veel, veel meer dan systemen realiseren en in beheer nemen. Het betekent bijvoorbeeld ook dat de noodzakelijke scherpte wordt onderhouden door regelmatig te testen of alles nog werkt en iedereen begrijpt wat er moet gebeuren.